Skip to main content

APN: Stambeni kredit uz državnu subvenciju

 • fiksne kamatne stope za cijelo razdoblje otplate
 • bez troška procjene nekretnine

Dobra prilika za odluku o kupnji stana ili izgradnji kuće

Ako planirate kupnju ili gradnju nekretnine, a mlađi ste od 45 godina, imate mogućnost zatražiti subvencionirani stambeni kredit kroz program Vlade RH koji se provodi u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Predaja zahtjeva u APN počinje 20. ožujka.

Ne propustite priliku, dogovorite sastanak i uz stručne savjete pravovremeno predajte zahtjev za subvencioniranim stambenim kreditom!

Uvjeti kredita

Iznos kredita: od 25.000 do 100.000 EUR*

Rok otplate: od 15 do 30 godina

Naknada za obradu kredita: bez naknade

*Za veće iznose kredita, popratni kredit nudimo po istim kamatnim stopama iz APN ponude, a razdoblje fiksacije niže kamatne stope je na 5 godina.

Fiksna kamatna stopa

Za vrijeme trajanja subvencije + 2 godine: 2,80%

nA PREOSTALI ROK OTPLATE: 3,50%

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: 3,67%

 

Iznos kredita (glavnica)
60.000,00 EUR
Redovna fiksna kamatna stopa za vrijeme trajanja subvencije te u naredne dvije godine 2,80%
Redovna fiksna kamatna stopa na preostali rok otplate 3,50%
Efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,67%
Rok otplate kredita
240 mjeseci
Broj anuiteta 240
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu u prvih 84 mjeseci otplate 326,78 EUR
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu na preostali rok otplate 341,00 EUR
Mjesečni anuitet u prvih 60 mjeseci otplate umanjen za postotak subvencije 30% 228,75 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita
20.645,52 EUR
Interkalarna kamata
138,08 EUR
Naknada za obradu kredita
0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje*
81.583,60  EUR
Ukupan iznos subvencije RH 5.881,80 EUR
Ukupan iznos koji plaća korisnik kredita 75.701,80 EUR

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.3. i plaćanja interkalarne kamate do 31.3.2023., standardna anuitetska otplata.

*U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 40,00 EUR. Trošak procjene nekretnine se ne naplaćuje. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. 

Izaberite način otplate

Standardna anuitetska

Kredit otplaćujete u jednakim mjesečnim anuitetima. Iznos anuiteta jednak je svakog mjeseca tijekom cijelog razdoblja otplate kredita - udio glavnice se s vremenom povećava, a udio kamate se smanjuje.

Obročna

Kredit otplaćujete u ratama čiji se iznos s vremenom otplate kredita smanjuje. Udio glavnice u svakoj rati je jednak, a udio kamate se smanjuje.

Proces realizacije kredita

Uvjeti za subvenciju

Subvencija Republike Hrvatske

 • subvencionirani stambeni kredit mogu zatražiti građani s prebivalištem u RH, mlađi od 45 godina, koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću.
 • kredit uz subvenciju može se koristiti za kupnju nekretnine, izgradnju kuće, dogradnju, nadogradnju, dovršenje i rekonstrukciju.
 • subvencioniranje kredita moguće je za nekretnine čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno maksimalno 100.000,00 EUR. Za cijenu iznad navedene ne može se koristiti državna subvencija, ali RBA nudi mogućnost realizacije cijelog potrebnog iznosa ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti za odobrenje kredita. Rok otplate kredita ne može biti kraći od 15 godina.
 • kao korisnik ovog kredita u prvih pet godina plaćate određeni postotak anuiteta ili obroka, a drugi dio subvencionira država putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u postotku od 30%-51%. Postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj je nekretnina koja se kupuje ili gradi.

Trajanje subvencioniranja

Rok subvencije stambenog kredita je 5 godina, a može biti duži:

 • ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva navedenog u zahtjevu osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50 % upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine
 • ako su članovi kućanstva podnositelja zahtjeva djeca koja u trenutku donošenja odluke APN-a o subvencioniranom kreditu nisu starija od 18 godina, subvencija se produžuje za dodatnu jednu godinu po svakom djetetu
 • ako se korisniku kredita ili članu njegova kućanstva tijekom trajanja subvencije utvrdi invaliditet najmanje 50 % (upisano u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom), subvencija se produžuje za dodatne dvije godine
 • ako obitelj korisnika kredita za vrijeme trajanja subvencije dobije ili posvoji dijete, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine po svakom djetetu

Često postavljena pitanja

Uz Zahtjev za kredit prilažete istu dokumentaciju kao za realizaciju redovnog stambenog kredita. Popis dokumentacije pronađite na Ostali uvjeti Flexi stambenih kredita.

Dodatna dokumentacija za realizaciju stambenog kredita uz državnu subvenciju:

 • zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita
 • preslika pravomoćnog akta za uporabu građevine za stan ili kuću koju korisnik kredita namjerava kupiti
 • javnobilježnički ovjerena izjava korisnika kredita da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život odnosno da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom - ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva navedenog u zahtjevu osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50 %
 • preslika rodnog lista i potvrda o prijavi prebivališta za dijete - ako su članovi kućanstva podnositelja zahtjeva djeca koja u trenutku donošenja Odluke APN-a o subvencioniranom kreditu nisu starija od 18 godina, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu po svakom djetetu
 • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine
 • Izjava o privoli kojom podnositelj zahtjeva za subvencioniranje stambenog kredita daje suglasnost APN za korištenje osobnih podataka

Obveze korisnika subvencije su:

 • prijaviti se na adresu kupljene ili izgrađene nekretnine u roku 30 dana, odnosno na adresu izgrađene nekretnine najkasnije u roku od 24 mjeseca od zaključenja ugovora o kreditu – obveza se odnosi na korisnika i sve članove kućanstva za svo vrijeme trajanja subvencije + 2 godine
 • dostaviti banci Uporabnu dozvolu u roku 24 mjeseca od zaključenja ugovora o kreditu, ako je namjena stambenog kredita uz subvenciju izgradnja/dovršenje obiteljske kuće
 • dostaviti APN-u u roku od 24 mjeseca dokaz (kupoprodajni ugovor) o prodaji jedinog stana ili kuće koju je korisnik kredita posjedovao u trenutku realizacije kredita

Korisnik kredita je u obvezi najkasnije u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu APN-u dostaviti dokaz o prodaji stana/kuće.

Akt o uporabi je svaki akt kojim se dozvoljava uporaba, ozakonjenje ili izjednačavanje sa zakonito izgrađenom građevinom. Najčešće je to Uporabna dozvola, ali može biti i Rješenje o izvedenom stanju (za naknadno legalizirane građevine koje su u potpunosti završene), potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno izvješće nadzornog inženjera odnosno drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji.

U slučaju da je objekt izgrađen prije 15.02.1968.g. i za isti je ishođena potvrda o gradnji prije 1968., potrebno je ishoditi akt nadležnog tijela koji tu potvrdu izjednačava s uporabnom dozvolom sukladno Zakonu o gradnji (Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.)

Postoji, ali je u tom slučaju potrebno vratiti iznos subvencije. Obveza povrata subvencije prestaje istekom roka od 2 godine nakon prestanka subvencioniranja.

Može, uz svu propisanu dokumentaciju te zadovoljava sve uvjete za subvencioniranje stambenog kredita za izgradnju.

Može se prodati, no u tom slučaju kredit se proglašava dospjelim u cijelosti te je potrebno vratiti cjelokupni iznos subvencije.

Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se stan ili kuća prodaju radi kupnje veće nekretnine zbog povećanja broja članova kućanstva te u slučaju da je protekao rok od 2 godine nakon prestanka subvencioniranja.