Skip to main content

Neovisno o mišljenju drugih: Ostvarite svoje stambene snove

 • fiksne kamatne stope za cijelo razdoblje otplate
 • bez troška osiguranja otplate kredita
 • bez troška procjene nekretnine

Namjene stambenog kredita

kupnja stana ili obiteljske kuće
izgradnja obiteljske kuće
dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija stambenog objekta
adaptacija stana ili obiteljske kuće
refinanciranje postojećeg stambenog kredita

Uvjeti kredita

Iznos kredita: od 14.000 do 500.000 EUR

do 100.000 EUR za adaptaciju

Rok otplate: od 5 do 30 godina

do 20 godina za adaptaciju

Naknada za obradu kredita: bez naknade

Fiksna kamatna stopa

prvih 5 godina: 3,30%*

prvih 10 godina: 3,70%*

nA PREOSTALI ROK OTPLATE: 4,00%*

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: 4,22%

*Kamatna stopa s uključenim bonusom za klijente s redovnim primanjima i klijente u postupku prebacivanja primanja u RBA.
Kamatna stopa za ostale klijente uvećava se za 0,50 p.p. u odnosu na redovnu kamatnu stopu za klijente.

 

fiksna na rok 5 godina, nakon toga fiksna na preostali rok otplate fiksna na rok 10 godina, nakon toga fiksna na preostali rok otplate
Iznos kredita
60.000,00 EUR 60.000,00 EUR
Redovna fiksna kamatna stopa
na rok 5 godina na rok 10 godina
3,30% 3,70%
Redovna fiksna kamatna stopa na preostali rok otplate
4,00% 4,00%
Efektivna kamatna stopa (EKS)
4,22% 4,22%
Rok otplate kredita
20 god. (240 mj.) 20 god. (240 mj.)
Broj anuiteta
240 240
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu
na rok 5 godina na rok 10 godina
341,84 EUR 354,17 EUR
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu na preostali rok otplate
358,61 EUR 359,22 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita
25.060,20 EUR 25.606,80 EUR
Interkalarna kamata
162,74 EUR 182,47 EUR
Naknada za obradu kredita
0,00 EUR 0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje
86.309,73 EUR 86.876,06 EUR

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.3. i plaćanja interkalarne kamate do 31.3.2023., standardna anuitetska otplata. U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 40,00 EUR te mjesečna naknada za vođenje računa u visini 1,19 EUR. Trošak procjene nekretnine snosi Banka. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

 

fiksna na rok 5 godina, nakon toga fiksna na preostali rok otplate fiksna na rok 10 godina, nakon toga fiksna na preostali rok otplate
Iznos kredita
60.000,00 EUR 60.000,00 EUR
Redovna fiksna kamatna stopa
na rok 5 godina na rok 10 godina
3,80% 4,20%
Redovna fiksna kamatna stopa na preostali rok otplate
4,50% 4,50%
Efektivna kamatna stopa (EKS)
4,70% 4,70%
Rok otplate kredita
20 god. (240 mj.) 20 god. (240 mj.)
Broj anuiteta
240 240
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu
na rok 5 godina na rok 10 godina
357,30 EUR  369,94 EUR
Mjesečni anuitet uz fiksnu kamatnu stopu na preostali rok otplate
374,57 EUR 375,16 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita
28.860,60 EUR  29.412,00 EUR
Interkalarna kamata
187,40 EUR 207,12 EUR
Naknada za obradu kredita
0,00 EUR 0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje
89.848,00 EUR 90.419,12 EUR

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.3. i plaćanja interkalarne kamate do 31.3.2023., standardna anuitetska otplata. U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 40,00 EUR. Trošak procjene nekretnine snosi Banka. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

Izaberite način otplate

Standardna anuitetska

Kredit otplaćujete u jednakim mjesečnim anuitetima. Iznos anuiteta jednak je svakog mjeseca tijekom cijelog razdoblja otplate kredita - udio glavnice se s vremenom povećava, a udio kamate se smanjuje.

Obročna

Kredit otplaćujete u ratama čiji se iznos s vremenom otplate kredita smanjuje. Udio glavnice u svakoj rati je jednak, a udio kamate se smanjuje.

Proces realizacije stambenog kredita

Popis potrebne osnovne dokumentacije za stambeni kredit:

 • zahtjev za kredit   
 • preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i davatelja osiguranja ili založnih dužnika
 • dokaz o vlasništvu nekretnine: original izvatka iz zemljišne knjige, odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana
 • energetski certifikat  
 • procjena vrijednosti nekretnine  
 • polica osiguranja nekretnine (stana/kuće) vinkulirana u korist Banke

Često postavljena pitanja

Kreditna sposobnost se utvrđuje prema internim aktima Banke temeljem visine vaših prosječnih primanja i postojećih zaduženja. Postojeća zaduženja odnose se na iznose vaših financijskih obaveza poput drugih kredita koji su već u otplati, odobrenih limita prekoračenja po tekućem računu ili po kreditnim karticama te obvezama kao sudužnik, jamac ili sl. 

Kreditna sposobnost utvrđuje se prema internim aktima Banke.

Najkonkretniju informaciju o mogućnosti realizacije stambenog kredita dobit ćete u poslovnici gdje vam naš djelatnik može napraviti informativan izračun. Upravo zbog toga, kada je u pitanju stambeni kredit, preporučamo dogovaranje sastanka u poslovnici kako biste dobili sve potrebne informacije.

Status primarnog klijenta imaju osobe koja svoja redovna primanja usmjeravaju na tekući/multivalutni tekući račun u RBA. Status klijenta Banke ostvaruju i klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA.

Obavezni instrumenti osiguranja po stambenom kreditu su:

 • založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke
 • polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 • izjava o zapljeni primanja po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu
 • zadužnica za sve sudionike u kreditu.

Provjeri dostavljene dokumentacije za svaki pojedini zahtjev Banka pristupa s dužnom pažnjom te analizom podataka donosi odluku da li su zadovoljeni predviđeni uvjeti za odobrenje kredita. Vrijeme u kojem će dostavljena dokumentacija biti provjerena, te analizirani podaci temeljem kojih se donosi odluka o odobrenju kredita razlikuju se za svaki pojedini zahtjev. Jedan od uvjeta o kojem ovisi vrijeme obrade zahtjeva je i izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine koju obavljaju ovlašteni procjenitelji.

Da, moguće je prijevremeno otplatiti dio ili cijeli stambeni kredit. Za prijevremenu otplatu dijela ili cijelog stambenog kredita treba podnijeti zahtjev za prijevremenu otplatu. Na iznos kredita koji se prijevremeno otplaćuje ne plaća se redovna kamata za preostali rok otplate.

Stambeni kredit može se realizirati do 65-te godine starosti sudionika u kreditu, odnosno do 70-te godine starosti uz obavezno ugovaranje police životnog osiguranja pored ostalih obaveznih instrumenata osiguranja.

Za refinanciranje postojećeg RBA stambenog kredita potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti dokumentaciju potrebnu za odobrenje novog stambenog kredita. Prilikom odobrenja radi se ponovna provjera dostavljene dokumentacije i analiza podataka temeljem kojih se donosi odluka o odobrenju. Ako se RBA stambenim kreditom refinancira postojeći stambeni kredit u drugoj banci, uz osnovnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i Pismo namjere/potvrda o ostatku duga i ugovor o kreditu.

Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tijekom otplate kredita. U početku otplate udio kamate u anuitetu u odnosu na glavnicu je veći, a s vremenom se taj odnos mijenja pa udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu postaje veći. Anuiteti dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o
potrošačkom kreditiranju.

Redovna (nominalna) kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita, obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima (mjesečno ili godišnje) sukladno zaključenom ugovoru o kreditu. Kamatna stopa redovne kamate ugovara se ugovorom o kreditu i ne može biti viša od propisima utvrđene maksimalne kamatne stope (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o potrošačkom kreditiranju).