Skip to main content

Učinite dom iz snova mogućim: Zatražite stambeni kredit i ostvarite želje o vlastitom prostoru

 • fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate
 • bez troška osiguranja otplate kredita

Namjene stambenog kredita

kupnja stana ili obiteljske kuće
izgradnja obiteljske kuće
dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija stambenog objekta
adaptacija stana ili obiteljske kuće
refinanciranje postojećeg stambenog kredita

Uvjeti kredita

Iznos kredita: od 14.000 do 500.000 EUR

do 100.000 EUR za adaptaciju

Rok otplate: od 5 do 30 godina

do 20 godina za adaptaciju

FIKSNA KAMATNA STOPA: 4,50% (EKS 4,73%)

Uključen bonus za klijente s redovnim primanjima i klijente u postupku prebacivanja primanja u RBA. Kamatna stopa za ostale klijente uvećava se za 0,50 p.p. u odnosu na redovnu kamatnu stopu za klijente.

 

 Kamatna stopa uz bonus primarnog klijentaKamatna stopa (ostali klijenti)
Iznos kredita (glavnica)
90.000,00 EUR90.000,00 EUR
Redovna fiksna kamatna stopa4,50%5,00%
Efektivna kamatna stopa (EKS)4,73%5,21%
Rok otplate kredita
240 mjeseci240 mjeseci
Mjesečni anuitet
569,38 EUR593,96 EUR
Kamata za razdoblje otplate kredita
46.651,20 EUR52.550,40 EUR
Interkalarna kamata
321,78 EUR357,53 EUR
Naknada za obradu kredita
0,00 EUR0,00 EUR
Ukupan iznos za plaćanje
138.412,59 EUR143.865,54 EUR

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.9. i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2023., standardna anuitetska otplata.

U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 40,00 EUR, trošak procjene nekretnine u visini 157,61 EUR te mjesečna naknada za vođenje računa kod primarnih klijenata u visini 2,00 EUR.

Izaberite način otplate

Standardna anuitetska

Kredit otplaćujete u jednakim mjesečnim anuitetima. Iznos anuiteta jednak je svakog mjeseca tijekom cijelog razdoblja otplate kredita - udio glavnice se s vremenom povećava, a udio kamate se smanjuje.

Obročna

Kredit otplaćujete u ratama čiji se iznos s vremenom otplate kredita smanjuje. Udio glavnice u svakoj rati je jednak, a udio kamate se smanjuje.

Proces realizacije stambenog kredita

Predaja dokumentacije za kredit

Procjena vrijednosti nekretnine

Obrada kredita

Odobravanje kredita

Sklapanje ugovora i ovjera dokumentacije

Isplata kredita

Popis potrebne osnovne dokumentacije za stambeni kredit:

 • zahtjev za kredit   
 • preslike osobnih iskaznica tražitelja kredita, sudužnika i davatelja osiguranja ili založnih dužnika
 • dokaz o vlasništvu nekretnine: original izvatka iz zemljišne knjige, odnosno izvatka iz knjige položenih ugovora, ne stariji od 5 dana
 • energetski certifikat  
 • procjena vrijednosti nekretnine  
 • polica osiguranja nekretnine (stana/kuće) vinkulirana u korist Banke

Često postavljena pitanja

Kreditna sposobnost se utvrđuje prema internim aktima Banke temeljem visine vaših prosječnih primanja i postojećih zaduženja. Postojeća zaduženja odnose se na iznose vaših financijskih obaveza poput drugih kredita koji su već u otplati, odobrenih limita prekoračenja po tekućem računu ili po kreditnim karticama te obvezama kao sudužnik, jamac ili sl. 

Kreditna sposobnost utvrđuje se prema internim aktima Banke.

Najkonkretniju informaciju o mogućnosti realizacije stambenog kredita dobit ćete u poslovnici gdje vam naš djelatnik može napraviti informativan izračun. Upravo zbog toga, kada je u pitanju stambeni kredit, preporučamo dogovaranje sastanka u poslovnici kako biste dobili sve potrebne informacije.

Status primarnog klijenta imaju osobe koja svoja redovna primanja usmjeravaju na tekući/multivalutni tekući račun u RBA. Status klijenta Banke ostvaruju i klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA.

Obavezni instrumenti osiguranja po stambenom kreditu su:

 • založno pravo (hipoteka) na stambenoj nekretnini u korist Banke
 • polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 • izjava o zapljeni primanja po pristanku dužnika za sve sudionike u kreditu
 • zadužnica za sve sudionike u kreditu.

Provjeri dostavljene dokumentacije za svaki pojedini zahtjev Banka pristupa s dužnom pažnjom te analizom podataka donosi odluku da li su zadovoljeni predviđeni uvjeti za odobrenje kredita. Vrijeme u kojem će dostavljena dokumentacija biti provjerena, te analizirani podaci temeljem kojih se donosi odluka o odobrenju kredita razlikuju se za svaki pojedini zahtjev. Jedan od uvjeta o kojem ovisi vrijeme obrade zahtjeva je i izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine koju obavljaju ovlašteni procjenitelji.

Da, moguće je prijevremeno otplatiti dio ili cijeli stambeni kredit. Za prijevremenu otplatu dijela ili cijelog stambenog kredita treba podnijeti zahtjev za prijevremenu otplatu. Na iznos kredita koji se prijevremeno otplaćuje ne plaća se redovna kamata za preostali rok otplate.

Stambeni kredit može se realizirati do 65-te godine starosti sudionika u kreditu, odnosno do 70-te godine starosti uz obavezno ugovaranje police životnog osiguranja pored ostalih obaveznih instrumenata osiguranja.

Za refinanciranje postojećeg RBA stambenog kredita potrebno je podnijeti zahtjev i priložiti dokumentaciju potrebnu za odobrenje novog stambenog kredita. Prilikom odobrenja radi se ponovna provjera dostavljene dokumentacije i analiza podataka temeljem kojih se donosi odluka o odobrenju. Ako se RBA stambenim kreditom refinancira postojeći stambeni kredit u drugoj banci, uz osnovnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i Pismo namjere/potvrda o ostatku duga i ugovor o kreditu.

Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tijekom otplate kredita. U početku otplate udio kamate u anuitetu u odnosu na glavnicu je veći, a s vremenom se taj odnos mijenja pa udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu postaje veći. Anuiteti dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o
potrošačkom kreditiranju.

Redovna (nominalna) kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita, obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima (mjesečno ili godišnje) sukladno zaključenom ugovoru o kreditu. Kamatna stopa redovne kamate ugovara se ugovorom o kreditu i ne može biti viša od propisima utvrđene maksimalne kamatne stope (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o potrošačkom kreditiranju).